Wat is er schadelijk aan de emissies?

Deze emissies zijn op twee manieren schadelijk.

  • Gezondheid – stikstofoxideverontreiniging draagt bij aan het ontstaan van de verontreinigende stoffen stikstofdioxide en fijnstof en vormt door middel van een reactie met zonlicht in de atmosfeer het broeikasgas ozon. Deze verontreinigers veroorzaken serieuze gezondheidsrisico’s waaronder astma, andere luchtwegaandoeningen en verschillende soorten bloed- en vaatziekten. Kinderen, ouderen en mensen met bestaande luchtwegaandoeningen lopen in het bijzonder risico. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft dieseluitstoot aangewezen als kankerverwekkend en bestempeld als ongeveer even gevaarlijk als asbest.
  • Natuur/milieu – De genoemde verontreinigers zijn niet alleen schadelijk voor de volksgezondheid, maar ook voor het milieu. Zij dragen immers bij aan de verslechtering van onze luchtkwaliteit, de verslechtering van het klimaat en het stijgen van de zeespiegel, en tasten het leven van dieren en planten aan.
Waarom moeten autofabrikanten verantwoordelijk worden gehouden?

Als consument bent u cruciaal voor autofabrikanten - zonder het vertrouwen van de consument worden er geen auto’s verkocht. Door u te misleiden en te voorzien van gebrekkige en frauduleuze producten maken zij misbruik van uw vertrouwen als consument en de regels die in het leven zijn geroepen om u te beschermen. U lijdt daardoor bovendien schade. Het is om deze reden van groot belang dat autofabrikanten op de vingers worden getikt voor hun misleiding en leugens en dat gedupeerden worden gecompenseerd voor hun geleden schade. Dit zal bovendien andere autofabrikanten ervan weerhouden om in de toekomst op dergelijke wijze te handelen. 

Hoe doe ik mee?

Als u een auto in Nederland heeft gekocht of hebt gehuurd van een type dat betrokken is bij het Diesel schandaal, valt u automatisch onder de collectieve actie. De Stichting Emission Claim treedt namens u op en ziet toe op de behandeling van uw vordering. Dat betekent dat u niets hoeft te doen; wij doen alles voor u. Als aan een autofabrikant een schadevergoeding is opgelegd, wordt deze vergoeding verdeeld onder de volledige groep gedupeerden.

Kunnen zowel bedrijven als individuen die eigenaar zijn van een betrokken voertuig participeren in de claim?

Ja, zowel consumenten als bedrijven (zoals wagenparkbeheerders en verhuurbedrijven) kunnen zich aanmelden. Leasehouders komen ook in aanmerking.

Welke documentatie / aankoopbewijs is vereist?

In dit stadium hebben wij geen documentatie of aankoopbewijs van u nodig. Wij vragen u alleen zich als geïnteresseerde/deelnemer te registreren (via het registratieformulier) om op de hoogte te blijven van de voortgang van de zaak. Op een gegeven moment kunnen wij u vragen om het eigendomsbewijs (zodat wij u kunnen koppelen aan uw voertuig) alsmede andere ondersteunende documenten die nodig kunnen zijn voor de procedure en het bewijzen van uw schade. Hiervoor zullen wij rechtstreeks contact met u opnemen. Om deze reden vragen wij u alle documenten die betrekking hebben op uw voertuig in bezit te houden. 

Worden zowel de oorspronkelijke als de opvolgende eigenaren van de voertuigen in de claim vertegenwoordigd?

Ja, aangezien de misleiding van invloed is geweest op de koopprijs die zowel de oorspronkelijke als de opvolgende eigenaren hebben betaald, en daarnaast invloed kan hebben gehad op de doorlopende kosten die voor het voertuig moesten worden betaald op het moment dat zij het voertuig in bezit hadden. Omdat voorgaande eigenaren hun voertuig ook weer voor een te hoge prijs hebben doorverkocht, berust de schade voornamelijk bij de huidige eigenaar. Door middel van een vast te stellen verdeelsleutel zal de schadevergoeding per voertuig over de eigenaars van dat voertuig worden verdeeld.

Hoe zit het als mijn voertuig een bedrijfswagen is?

Wij verwachten dat er verschillende categorieën van schade kunnen worden verhaald op de autofabrikanten als gevolg van de vuile dieseluitstoten. Wat bedrijfsauto’s betreft betekent dit dat zowel de werkgever als de werknemer is vertegenwoordigd in de vordering tot schadevergoeding. Wij dringen er daarom op aan dat zowel eigenaren als lessees hun interesse voor een schadevergoeding kenbaar maken door zich aan te melden.

Hoe hoog is de vergoeding die ik krijg?

Het bedrag waar u aanspraak op maakt wordt ofwel vastgesteld door de rechtbank, ofwel door partijen als onderdeel van een schikking. De omvang van de schade per voertuig hangt af van de (nieuw)waarde van het voertuig. Gelet op vergelijkbare schadevergoedingen in andere zaken tegen autofabrikanten verwachten wij een toewijzing van ongeveer € 3.000 tot € 11.000 per voertuig, mogelijk zelfs hoger. Dit bedrag wordt uiteindelijk onder de gebruikers van het voertuig verdeeld. Dit is echter een schatting en biedt geen garantie voor deelnemers, aangezien iedere rechtbank en iedere zaak verschilt. Wel garanderen wij dat we er alles aan doen om de best mogelijke uitkomst voor u te realiseren. 

Hoe zit het met de (advocaat)kosten?

De Stichting Emission Claim wordt gefinancierd door externe (proces)financiers. Wij werken op basis van ‘no win, no fee’, dit betekent dat er voor u geen voorafgaande kosten zijn om met de procedure mee te doen en uw belangen vertegenwoordigd te zien en verlies van de procedure u niets kost. Op het moment dat er een schadevergoeding wordt toegekend, zal een percentage van het toegewezen bedrag worden afgedragen aan de financiers van de stichting.

Wat is een sjoemel-software en waarom is dit schadelijk?

Wat sjoemel-software wordt genoemd is een onderdeel van het ontwerp, de software of hardware van een voertuig. Het instrument kan, afhankelijk van de omstandigheden, ingrijpen op de emissie-uitstoot van dat voertuig.

De dieselvoertuigen waaroverwij optreden zijn voorzien van software die is ontworpen om te detecteren wanneer het voertuig zich bevindt in rijomstandigheden die gelijk zijn aan de omstandigheden tijdens officiële tests. Onder die omstandigheden schakelt de software de emissiebeperkende systemen aan om ervoor te zorgen dat de emissies in lijn zijn met de Euro 5 en 6 emissienormeringen. Zodra de software detecteert dat het voertuig zich niet langer binnen deze omstandigheden bevindt, wat onder de meeste wegomstandigheden het geval is, beperkt de sjoemel-software de emissiecontrole of schakelt het deze helemaal uit, met als gevolg de uitstoot van extreem hoge hoeveelheden stikstof die ver boven de emissie 5 en 6 normeringen liggen.

Door de voertuigen zo te manipuleren, doorstonden de voertuigen inspecties en kon worden geadverteerd met lage emissiewaarden, terwijl deze waarden in werkelijkheid niet werden gerealiseerd. In plaats daarvan werd de uitstoot van gevaarlijke uitlaatgassen niet of nauwelijks beperkt.

Hoe raakt dit mij als consument?

Door voertuigen op de markt te brengen die niet in lijn waren met de technische en juridische standaarden, hebben de autofabrikanten de gebruikers van de dieselvoertuigen misleid. Als consument baseert u uw keuze om een bepaalde auto te kopen of leasen op verschillende factoren, waaronder brandstofverbruik, prestaties en milieuvriendelijkheid. Door deze sjoemel-software heeft u in werkelijkheid iets anders gekregen dan waarvoor u heeft betaald. U heeft bovendien als gevolg van de misleiding door de autofabrikanten meer betaald dan u zou hebben gedaan als u van de manipulatie op de hoogte zou zijn geweest. Hiervoor dient u als consument gecompenseerd te worden. De Stichting Emission Claim vordert per voertuig een schadevergoeding die gebaseerd is op het teveel betaalde bedrag (de zogenaamde ‘overcharge’).

De Stichting Emission Claim

Als stichting behartigen wij uw belangen en verlenen wij u juridische bijstand en vertegenwoordiging om ervoor te zorgen dat u schadeloos wordt gesteld voor de fraude en de schade die de autofabrikanten u als consument hebben laten lijden. Wij zetten ons in uw belang in voor het behalen van uw recht

Kennedy Van der Laan

De Stichting Emission Claim laat zich in de verschillende procedures vertegenwoordigen door Kennedy Van der Laan. Kennedy Van der Laan is een onafhankelijk, gerenommeerd Nederlands advocatenkantoor dat met zijn specialistische juridische kennis werkt voor vooraanstaande bedrijven. Samen met hun cliënten kijken zij met een open blik naar de onderneming, de mens en de samenleving. Dankzij hun juridische kennis en hun affiniteit met verschillende bedrijfstakken, zijn zij in staat om pragmatische oplossingen aan te dragen waarmee hun cliënten direct zijn geholpen. Hun advies is altijd beknopt, duidelijk en richtinggevend.

Hagens Berman

Hagens Berman is een Amerikaans advocatenkantoor en wereldwijd pionier op het gebied van massaschadeclaims waarin de belangen worden behartigd van consumenten die dieselvoertuigen hebben gekocht of geleased die niet voldeden aan emissiestandaarden. Het kantoor heeft schikkingen bereikt in emissieschandalen met een totale waarde van meer dan $ 16.9 miljard.

Als internationaal kantoor dat zich richt op massaschades en tevens complexe procedures voert voor eisers, is Hagens Berman de strijd aangegaan met ’s werelds grootste ondernemingen ter behartiging van de rechten van consumenten. Meer hierover vind je op de website van Hagens Berman: Hagens Berman.

Waarom kan een vordering worden ingesteld in Nederland?

De vordering wordt ingesteld als zogeheten ‘collectieve actie’. Dat is mogelijk indien de vordering voldoende verband houdt met de Nederlandse rechtssfeer. Dat is het geval indien:

•    De meerderheid van de personen in wiens belang de vordering wordt ingesteld inwoners van Nederland zijn;
•    Of de gedaagde woonplaats heeft in Nederland;
•    Of de feiten waar de collectieve actie op is gebaseerd in Nederland hebben plaatsgevonden. 

Hoe maak ik mijn belangstelling kenbaar?

Klik op de knop Aanmelden bovenaan deze pagina, zodat we u op de hoogte kunnen houden van de voortgang van de zaak.

Wat als ik mij aanmeld maar even later van gedachten verander?

U registreert slechts uw interesse door u aan te melden en gaat geen verplichtingen aan. Mocht u zich tóch bedenken, dan kunt u een email sturen naar  [email protected] met het verzoek u uit te schrijven. Wij zullen u vervolgens uit onze database verwijderen.

Kan ik mij bij meerdere groepen aanmelden?

Niets weerhoudt u er op dit moment van om u aan te melden bij meer dan één claimstichting..