INFORMATIE OVER DEZE PRIVACYVERKLARING

De Stichting Emissie Claim is een stichting naar Nederlands recht, opgericht in het kader van de Wet afwikkeling massaschadeclaims in collectieve rechtsvorderingen (WAMCA), statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN te Amsterdam (Kamer van Koophandel: 81167466).

Stichting Emission Claim (hierna ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ of ‘de Stichting’) hecht veel waarde aan uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vindt u onder meer informatie over welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij dit doen en wat uw rechten zijn.

Op onze verwerking van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en aanverwante wetgeving van toepassing, zoals de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke.

We kunnen dit beleid wijzigen of bijwerken. Mochten er inhoudelijke wijzigingen zijn in dit beleid, dan zullen wij deze onder uw aandacht brengen of zullen wij deze wijzigingen duidelijk aan u communiceren. Deze versie van de privacyverklaring is gepubliceerd op 7 november 2022.

OVERZICHT VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring geeft antwoord op de volgende vragen:

 1. Is deze privacyverklaring op mij van toepassing?
 2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
 3. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?
 4. Op welke rechtsgrond worden mijn persoonsgegevens verwerkt?
 5. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
 6. Welke maatregelen worden er genomen om mijn persoonsgegevens te beschermen?
 7. Welke rechten kan ik uitoefenen met betrekking tot mijn persoonsgegevens?
 8. Welke partijen krijgen mijn gegevens?
 9. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven aan derde landen?
 10. Maakt de Stichting gebruik van cookies?
 11. Hoe kan ik contact opnemen met de Stichting als ik vragen heb over privacy?

1. IS DEZE PRIVACYVERKLARING OP MIJ VAN TOEPASSING?

Deze privacyverklaring is van toepassing op personen van wie wij persoonsgegevens verwerken als gevolg van onze dienstverlening. In de hoedanigheid van dienstverlener verwerken wij de persoonsgegevens van:

 • personen die deelnemen aan, bijdragen aan of onderdeel uitmaken van (de voorbereiding van) door ons ingestelde juridische procedures, waaronder maar niet beperkt tot procedures op grond van WAMCA; en/of
 • de personen die ons benaderen ter voorbereiding / met het oog op (eventuele) deelname aan een class action, bijvoorbeeld met een verzoek om informatie; en/of
 • personen die onze website (renault.emissionclaim.nl) (hierna ‘de Website’) bezoeken; en/of
 • personen van wie wij anderszins gegevens verwerken tijdens de voorbereiding, uitvoering of afwikkeling van de procedure en daarmee samenhangende procedures en acties, zoals het vermelden van de namen van partijen of wederpartijen in onze juridische documenten.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam, achternaam, e-mailadres, postcode, huisnummer, telefoonnummer;
 • Of u een of meer Renault Diesel voertuigen in bezit hebt (gehad) of geleaset.
 • Voertuignummer en/of chassisnummer, evenals andere noodzakelijke informatie over uw voertuig, zoals het merk van uw auto, model en bouwjaar;
 • Een kopie van uw identiteitsbewijs, waarin uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar zijn gemaakt;
 • Internationaal bankrekeningnummer (IBAN) en betalingsgegevens;
 • Persoonsgegevens die zijn opgenomen in de bewijsstukken waaruit uw eigendom en/of gebruiksrechten van de auto blijken;
 • Persoonsgegevens die zijn opgenomen in de documenten die aan ons zijn verstrekt voor de voorbereiding, uitvoering of afhandeling van de procedure;
 • Data met betrekking tot klik- en surfgedrag op de Website en op social media zoals TikTok en Meta. Met behulp van cookies en pixels op onze Website verzamelen wij event data (inclusief cookie-ID, device-ID, andersoortige identifiers, geraadpleegde pagina’s, IP-adres, browser-type, duur van de sessie en HTTP headers);
 • Analytische en statistische gegevens wat betreft uw gebruik van de Website;
 • E-mail communicatie met u, bijvoorbeeld als u ons benaderd, of als u reageert op onze service e-mails;
 • Andere persoonsgegevens die u anderszins aan ons communiceert.

3. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Ter uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten op grond waarvan u heeft verklaard uw belangen in dit geval door ons te laten behartigen;
 • Om de procedure en daarmee samenhangende handelingen door ons (of, voor zover relevant, de exclusieve vertegenwoordiger) met succes te kunnen voeren, waarbij wij onder meer gegevens moeten kunnen opstellen, opslaan en overleggen;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Het goed functioneren van onze Website, het vergroten van het gebruiksgemak en het verkrijgen van inzicht in het gebruik ervan;
 • Communicatie kunnen sturen zodat we u op de hoogte kunnen houden van onze voortgang;
 • Marketing en commerciële doeleinden, bijvoorbeeld zodat wij u relevante advertenties kunnen tonen via TikTok en Meta.

4. OP WELKE RECHTSGROND WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

Uw persoonsgegevens worden, voor zover relevant, verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:

 • De uitvoering van een overeenkomst met u, zodat uw belangen zo optimaal mogelijk kunnen worden behartigd;
 • Uw toestemming;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op de Stichting rusten;
 • De gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde partij, d.w.z.:
  • de succesvolle voorbereiding, uitvoering en afhandeling van een procedure en daarmee samenhangende handelingen, zoals het voeren van schikkingsonderhandelingen. Soms is het nodig dat wij persoonsgegevens verwerken van personen met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten en die geen toestemming hebben gegeven. Denk hierbij aan het vermelden van natuurlijke personen (zoals de wederpartij) in onze juridische documenten en bij het overleggen van bewijsstukken.
  • Het goed functioneren van de Website, het vergroten van het gebruiksgemak en het verkrijgen van inzicht in het gebruik ervan.
  • Marketing, zoals het tonen van relevante advertenties via TikTok en Meta.

Zodra u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming kan er echter toe leiden dat wij u niet meer optimaal van dienst kunnen zijn.

5. HOE LANG WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen zijn die ons verplichten bepaalde gegevens langer te bewaren, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de voorbereiding en afwikkeling van rechtsvorderingen en/of aanvullende procedures of acties, zoals gerechtelijke of buitengerechtelijke schikkingen. Indien mogelijk worden persoonsgegevens gepseudonimiseerd of geanonimiseerd. We kunnen bepaalde geanonimiseerde gegevens bewaren, zodat we statistisch inzicht kunnen behouden, bijvoorbeeld met betrekking tot het type voertuig waarvoor de meeste claims zijn ingediend. Als u nog vragen heeft over ons bewaarbeleid, neem dan gerust contact met ons op.

6. WELKE MAATREGELEN WORDEN ER GENOMEN OM MIJN PERSOONSGEGEVENS TE BESCHERMEN?

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo beschermen wij uw persoonsgegevens tegen onbevoegde toegang en behandelen wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk. Mocht je nog vragen hebben over de maatregelen die wij hebben genomen, neem dan contact met ons op.

7. WELKE RECHTEN KAN IK UITOEFENEN MET BETREKKING TOT MIJN PERSOONSGEGEVENS?

U kunt verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage tot uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u het recht heeft om te vernemen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt en zo ja om welke persoonsgegevens het gaat, inclusief aanvullende informatie.

Recht op rectificatie

We nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie die we over u hebben juist en volledig is. Als u echter van mening bent dat dit niet het geval is, kunt u ons vragen uw persoonsgegevens bij te werken of te wijzigen.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden, als u uw toestemming intrekt of als de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten, bijvoorbeeld als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist zijn.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, met name als de verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen. Wij zullen dan de verwerking van persoonsgegevens staken. In sommige gevallen, kan het zo zijn dat wij gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens vermeld onder punt 11. We vragen u vriendelijk om duidelijk te vermelden wie u bent en wat voor soort relatie u met ons hebt, zodat we zo goed mogelijk kunnen helpen.

8. WELKE PARTIJEN KRIJGEN MIJN GEGEVENS?

Om uw belangen en die van de Stichting zo goed mogelijk te kunnen behartigen, kunnen wij gebruik maken van de diensten van derden. Dit kan betekenen dat deze dienstverleners uw persoonsgegevens ontvangen. De meeste van deze dienstverleners kwalificeren als 'verwerkers' en mogen uw gegevens alleen verwerken onder onze instructies. Met deze partijen sluiten wij verwerkersovereenkomsten, waarin voor deze partijen de verplichting is opgenomen om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Wij werken samen met DACCS, een verwerker die ons marketing diensten verleent. DACCS werkt op haar beurt samen met partijen om haar dienstverlening uit te kunnen voeren. Daarnaast worden TikTok en Meta ingezet om u relevante advertenties te tonen. TikTok kwalificeert voor deze dienstverlening als (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke, evenals Meta.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens delen met andere partijen indien dit noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden in het kader van de voorbereiding, uitvoering of afwikkeling van een gerechtelijke procedure. Zo kunnen wij, indien nodig, persoonsgegevens delen met advocaten, tegenpartijen, procesfinanciers, rechtbanken, deurwaarders, deskundigen, soortgelijke partijen en partijen die soortgelijke vorderingen in andere landen indienen. Wij zullen persoonsgegevens zoveel mogelijk anonimiseren of pseudonimiseren. Ten slotte is het mogelijk dat we persoonsgegevens moeten delen met derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9. WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS DOORGEGEVEN AAN DERDE LANDEN?

Wij, of door ons ingeschakelde derden, zullen uw persoonsgegevens alleen opslaan, verwerken of doorgeven in landen buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') als wordt voldaan aan de toepasselijke wet- en regelgeving voor de nationale of internationale doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de EER, zoals de Verenigde Staten. Bijvoorbeeld als de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land zorgt voor een passend beschermingsniveau of dat de bescherming van uw persoonsgegevens op een andere manier wordt gewaarborgd, bijvoorbeeld door het gebruik van modelcontractbepalingen of Binding Corporate Rules.

10. MAAKT DE STICHTING GEBRUIK VAN COOKIES?

De Stichting maakt gebruik van pixels, cookies en vergelijkbare technieken. De Stichting maakt gebruik van Meta Pixel en TikTok Pixel. Deze pixels verzamelen informatie over uw surfgedrag (event data) zodat we u relevante advertenties kunnen tonen via Meta en TikTok. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst. Cookies kunnen worden gebruikt om een website goed te laten functioneren, maar kunnen ook informatie geven over u of uw websitebezoek. Dit betekent echter niet dat partijen door middel van cookies toegang kunnen krijgen tot uw apparatuur. De Stichting maakt bijvoorbeeld gebruik van tracking cookies van Meta en TikTok. Daarnaast maken wij gebruik van Meta Conversion API. Hiermee wordt een connectie gemaakt tussen onze server en Meta (server-side tracking) zodat web server events kunnen worden gedeeld. Dit kun je zien als een alternatief voor tracking cookies.

Zie voor meer informatie over het bovenstaande hier het privacy statement van Meta en hier het privacy statement van TikTok

De Website gebruikt vier soorten cookies:

 1. Functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de Website naar behoren kan functioneren en dat het gebruiksgemak voor u wordt vergroot.
 2. Voorkeuren: deze cookies stellen de Website in staat om bijvoorbeeld te onthouden welke taal u hebt ingesteld.
 3. Analytische cookies: deze cookies genereren inzicht in het gebruik van de Website, bijvoorbeeld het aantal website visitors, kliks en page views, zodat wij de Website kunnen optimaliseren.
 4. Tracking cookies: deze cookies tracken uw surfgedrag zo dat wij u met behulp van derde partijen relevante advertenties kunnen tonen.

 

Functionele cookies (10)

Functionele cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
#.#-#-#-#-#.ack Typeform Gebruikt om de antwoorden van de gebruiker op de enquête en quiz in de lokale opslag te bewaren Persistent HTML Local Storage
#.#-#-#-#-#.inProgress Typeform Gebruikt om de antwoorden van de gebruiker op de enquête en quiz in de lokale opslag te bewaren Persistent HTML Local Storage
#.#-#-#-#-#.queue Typeform Gebruikt om de antwoorden van de gebruiker op de enquête en quiz in de lokale opslag te bewaren Persistent HTML Local Storage
#.#-#-#-#-#.reclaimEnd Typeform Gebruikt om de antwoorden van de gebruiker op de enquête en quiz in de lokale opslag te bewaren Persistent HTML Local Storage
#.#-#-#-#-#.reclaimStart Typeform Gebruikt om de antwoorden van de gebruiker op de enquête en quiz in de lokale opslag te bewaren Persistent HTML Local Storage
__cf_bm Typeform Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken. 1 dag HTTP Cookie
AWSALBTG Typeform Registreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in samenhang met trafficverdeling, om de gebruikerservaring te optimaliseren. 7 dagen HTTP Cookie
AWSALBTGCORS Typeform Registreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in samenhang met trafficverdeling, om de gebruikerservaring te optimaliseren. 6 dagen HTTP Cookie
CookieConsent Cookiebot Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar HTTP Cookie
debug Typeform Deze cookie wordt gebruikt om fouten op de website te detecteren – deze informatie wordt naar het ondersteunend personeel van de website gestuurd om de gebruikerservaring van de bezoeker op de website te optimaliseren. Persistent HTML Local Storage

Analytische cookies (11)

Analytische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
_clck Microsoft Verzamelt gegevens over de navigatie en het gedrag van de bezoeker op de website - Dit wordt gebruikt om statistische rapporten en heatmaps voor de website-eigenaar samen te stellen. 1 jaar HTTP Cookie
_clsk Microsoft Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. 1 dag HTTP Cookie
_cltk Microsoft Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. Session HTML Local Storage
_tt_enable_cookie Tiktok Wordt gebruikt door de sociale netwerkdienst, TikTok, voor het volgen van het gebruik van embedded services. 1 jaar HTTP Cookie
c.gif Microsoft Verzamelt gegevens over de navigatie en het gedrag van de bezoeker op de website - Dit wordt gebruikt om statistische rapporten en heatmaps voor de website-eigenaar samen te stellen. Session Pixel Tracker
CLID Microsoft Verzamelt gegevens over de navigatie en het gedrag van de bezoeker op de website - Dit wordt gebruikt om statistische rapporten en heatmaps voor de website-eigenaar samen te stellen. 1 jaar HTTP Cookie
rl_anonymous_id Typeform Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. Persistent HTML Local Storage
rl_group_id Typeform Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. Persistent HTML Local Storage
rl_group_trait Typeform Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. Persistent HTML Local Storage
rl_trait Typeform Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. Persistent HTML Local Storage
rl_user_id Typeform Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. Persistent HTML Local Storage

Tracking cookies (16)

Tracking cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
#-visitorId Typeform In afwachting Persistent HTML Local Storage
_fbp Meta Platforms, Inc. Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden HTTP Cookie
_ttp [x2] Tiktok Wordt gebruikt door de sociale netwerkdienst, TikTok, voor het volgen van het gebruik van embedded services. 1 jaar HTTP Cookie
ANONCHK Microsoft Registreert gegevens over bezoekers die meerdere bezoeken brengen en op meerdere websites. Deze informatie wordt gebruikt om de efficiëntie van advertenties op websites te meten. 1 dag HTTP Cookie
attribution_user_id Typeform Wordt gebruikt in context met de pop-upvragenlijsten en berichten van de website - De gegevens die hieruit worden verzameld, worden gebruikt voor statistische of marketingdoeleinden. 1 jaar HTTP Cookie
MUID Microsoft Veel gebruikt door Microsoft als een unieke gebruikers-ID. De cookie maakt het volgen van gebruikers mogelijk door de ID in veel Microsoft-domeinen te synchroniseren. 1 jaar HTTP Cookie
rl_page_init_referrer Typeform Registreert hoe de gebruiker de website heeft bereikt om uitbetaling van verwijzingsprovisie aan partners mogelijk te maken. Persistent HTML Local Storage
rl_page_init_referring_domain Typeform Registreert hoe de gebruiker de website heeft bereikt om uitbetaling van verwijzingsprovisie aan partners mogelijk te maken. Persistent HTML Local Storage
rl_session Typeform In afwachting Persistent HTML Local Storage
SM Microsoft Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte advertenties toe te staan. Session HTTP Cookie
SRM_B Microsoft Gebruikt om de interactie van de bezoeker met de zoekfunctie van de website te volgen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de bezoeker relevante producten of diensten te tonen. 1 jaar HTTP Cookie
tf_respondent_cc Typeform In afwachting 6 maanden HTTP Cookie
tt_appInfo Tiktok Wordt gebruikt door de sociale netwerkdienst, TikTok, voor het volgen van het gebruik van embedded services. Session HTML Local Storage
tt_pixel_session_index Tiktok Wordt gebruikt door de sociale netwerkdienst, TikTok, voor het volgen van het gebruik van embedded services. Session HTML Local Storage
tt_sessionId Tiktok Wordt gebruikt door de sociale netwerkdienst, TikTok, voor het volgen van het gebruik van embedded services. Session HTML Local Storage

 

12. HOE KAN IK CONTACT OPNEMEN MET DE STICHTING ALS IK VRAGEN HEB OVER PRIVACY?

Als u nog vragen heeft, een van bovenstaande rechten wilt uitoefenen of een klacht bij ons wilt indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via . Wij helpen u uiteraard graag verder.

Tot slot vinden wij het belangrijk om te vermelden dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over de verwerking van uw persoonsgegevens. In Nederland kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.