Voortgang Dieselgate Zaken

Renault

Renault heeft op verzoek van de rechtbank op 26 april 2023 een akte genomen in de laatste formele fase van deze procedure. De rechtbank heeft vervolgens  bepaald dat de zitting op 29 januari 2024 zal plaatsvinden. Op basis van deze zitting zal de rechtbank bepalen of er voldoende aanleiding en grondslag is om de procedure voort te zetten. Het betreft hier dus nog geen eindvonnis

De rechtbank heeft bij het tussenvonnis van 1 februari eerder dit jaar al geoordeeld dat Stichting Emission Claim op basis van het aantal autobezitters dat zich bij haar heeft geregistreerd voldoende representatief is om de groep gedupeerde Renault autobezitters te mogen vertegenwoordigen. Stichting Emission Claim ziet ook deze laatste formele stap met vertrouwen tegemoet.  

Na deze laatste formele fase, zal eindelijk de inhoudelijke fase van de procedure beginnen. Die zal worden afgerond met een schikking of een eindvonnis. Uiteraard houden we je via deze nieuwsbrieven op de hoogte van het procesverloop.

Mercedes

Op 14 maart eerder dit jaar hebben Mercedes en de Dealers schriftelijk geantwoord op de dagvaarding van Stichting Emission Claim in hoger beroep. Mercedes heeft daarbij ook haar eigen hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank, dat zich voornamelijk richt tegen de bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

Op 23 mei 2023 heeft Stichting Emission Claim geantwoord in het hoger beroep van Mercedes en daarbij (weer) uiteengezet dat de Nederlandse rechter wel degelijk bevoegd is om over deze dieselgate zaak te beslissen. Alle partijen hebben vervolgens om een zitting verzocht.

Wij wachten nu op de datumbepaling van het hof. Wij verwachten dat de zitting plaats zal vinden in de periode oktober – december 2023. Uiteraard houden we u via deze nieuwsbrieven op de hoogte van het procesverloop.

Stellantis

De Rechtbank heeft op 16 augustus 2023 geoordeeld dat Stichting Emission Claim voldoende representatief is om namens haar achterban op te treden. Daarnaast heeft de Rechtbank uitgesproken dat Stichting Emission Claim in staat wordt geacht de belangen van de gedupeerden op adequate wijze te kunnen behartigen in de procedure die de Stichting heeft aangespannen tegen autofabrikant Stellantis. In de volgende fase van de procedure zal de rechter zich buigen over de fraude die Stichting Emission Claim aan Stellantis verwijt.

Dit betekent een inhoudelijke behandeling voor de schade die gedupeerde bezitters van dieselvoertuigen van de merken Peugeot, Opel en Citroën hebben geleden door de aanwezigheid van sjoemelsoftware in hun auto. Die zal worden afgerond met een schikking of een vonnis. Uiteraard houden we u via deze nieuwsbrieven op de hoogte van het procesverloop.

Internationale ontwikkelingen

De Europese rechter heeft in een Duitse zaak die door een consument is aangespannen tegen Mercedes  op 21 maart 2023 weer een belangrijke uitspraak gedaan, die voor onze procedures een verdere steun in de rug is.

Stichting Emission Claim is van mening dat de schade die door de fraude met de emissie software is gepleegd verhaald dient te worden bij de verantwoordelijke voor die fraude: de autofabrikant. In de uitspraak van 21 maart 2023 heeft het Europees hof van Justitie geoordeeld dat er op grond van de EG-typegoedkeuring, die de fabrikant voor ieder voertuig aan de koper verstrekt, een rechtstreekse relatie tussen de autofabrikant en de individuele koper van een motorvoertuig ontstaat die deze koper de waarborg biedt dat dit voertuig in overeenstemming is met de relevante Uniewetgeving, waaronder de emissienormen. Deze uitspraak betekent dus dat het verweer dat de autofabrikanten de voertuigen niet direct aan de kopers hebben verkocht (dit gebeurt door hun dealernetwerk) van tafel is en de weg open ligt om de geleden schade direct op de autofabrikanten te verhalen. Het hof oordeelt verder dat de lidstaten het niet onmogelijk of uiterst moeilijk maken om die schadevergoeding te verkrijgen.

Of het betreffende voertuig waarvoor een schadevergoeding wordt gevorderd, is voorzien van een verboden manipulatie-instrument is aan de nationale rechter om te bepalen. Het Europees hof heeft echter al in een eerdere uitspraak van 14 juli 2022 in een geschil tussen een aantal Oostenrijkse consumenten en Volkswagen (Porsche) geoordeeld dat een zogenaamd ‘thermovenster’, dat de emissiebeperkende software alleen bij een buitentemperatuur van tussen de 15 en 33 graden Celsius inschakelt, een verboden manipulatie instrument vormt. Stichting Emission Claim is van mening dat alle deelnemende dieselvoertuigen in deze procedure onder meer zijn voorzien van een dergelijk thermovenster.

Deze recente uitspraak bevestigt dus dat de autofabrikanten direct aansprakelijk zijn voor de schade die zij als gevolg van de dieselfraude aan jou hebben toegebracht. Wij houden u via deze nieuwsbrief en persberichten op de hoogte van verdere belangwekkende ontwikkelingen.

Rechtbanken kennen schadevergoeding toe aan VW-eigenaren wegens sjoemelsoftware

Recentelijk heeft de rechtbank in Haarlem geoordeeld dat een eigenaar van een Volkswagen Golf TDI recht heeft op een schadevergoeding van €3.000 vanwege het gebruik van sjoemelsoftware in het voertuig. Een vergelijkbare uitspraak is gedaan in Groningen, waarin Volkswagen is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een eigenaar van een Volkswagen Polo.

Deze uitspraken vormen een belangrijke ondersteuning voor onze procedures, aangezien zij bevestigen dat autofabrikanten aansprakelijk zijn voor opzettelijke schending van emissieregels en verplicht zijn schadevergoeding te betalen aan eigenaren van dieselvoertuigen.

Eerder heeft het Europees Hof geoordeeld dat het gebruik van software die de effectiviteit van emissiereinigingssystemen beperkt, verboden is. Onlangs heeft het Europees Hof ook bepaald dat overtredingen van deze regels eigenaren van auto's direct recht geven op schadevergoeding van de autofabrikant. Dit vergroot de kans op een succesvolle uitkomst van de procedures tegen autofabrikanten zoals Renault, Peugeot, Opel of Citroën.

Wij zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen in de zaak. In dit verband willen wij u eraan herinneren dat de rechtbank Renault de gelegenheid heeft gegeven om te reageren op het vonnis dat begin februari is uitgesproken. De deadline voor de reactie van Renault is vastgesteld op 26 april 2023. Zodra wij de reactie van Renault hebben ontvangen en bestudeerd, zullen wij u uiteraard verder informeren.

Indien u nog vragen heeft over de verstrekte informatie, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: info@emissionclaim.nl

Positief tussenvonnis rechtbank voor actie tegen Renault in emissieclaimzaak

Groen licht van de rechtbank:

We zijn verheugd u te kunnen mededelen dat de rechtbank in Amsterdam afgelopen week groen licht heeft gegeven voor onze actie tegen Renault. Het tussenvonnis dat recentelijk is gepubliceerd, is positief voor onze zaak en een belangrijke stap voorwaarts in onze procedure.

Bevoegdheid van de rechtbank

Gezien het feit dat Renault haar hoofdkantoor in Frankrijk heeft, moest de rechtbank vaststellen of een Nederlandse rechter bevoegd is om de vorderingen tegen een buitenlandse partij te behandelen. Gelukkig is dit het geval, en dat is van groot belang, aangezien de rechtbank zonder bevoegdheid geen beslissingen kan nemen.

Achterban van Stichting Emission Claim

Inmiddels hebben bijna 8.000 gedupeerden zich bij Stichting Emission Claim gemeld. De rechtbank beschouwt dit grote aantal als voldoende om de stichting te erkennen als collectieve belangenbehartiger. Op dit moment lijken we de grootste achterban te hebben van alle stichtingen die betrokken zijn bij deze zaak. Na het vonnis van afgelopen week zal het aantal gedupeerden vertegenwoordigd door onze stichting naar verwachting verder toenemen, aangezien de kans op collectieve compensatie dichterbij komt.

Oud of nieuw actierecht

De zaak kan op twee manieren worden gevoerd: onder het oude collectieve actierecht of het nieuwe actierecht. De rechtbank heeft vastgesteld welk recht van toepassing is op deze zaak. Aangezien de vorderingen betrekking hebben op sjoemelsoftware die vóór 15 november 2016 is ontwikkeld, heeft de rechter gekozen voor het oude actierecht. Voor u als gedupeerde maakt dit geen verschil, maar het maakt het werk van onze advocaten wel iets complexer.

Verdere stappen

Zelfs onder het oude actierecht is het mogelijk om een collectieve verklaring voor recht te verkrijgen waarin het onrechtmatig handelen van Renault wordt vastgesteld. Met behulp van deze verklaring kunnen we een schikking treffen met Renault om u te compenseren voor de vermeende schade als gevolg van de vermeende fraude met software. De rechtbank heeft Renault nu de gelegenheid gegeven om te reageren op het recent gepubliceerde vonnis. De deadline voor de reactie van Renault is vastgesteld op 26 april 2023. Zodra we de reactie van Renault hebben ontvangen en bestudeerd, zullen we u uiteraard verder informeren.

Mocht u nog vragen hebben over de verstrekte informatie, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@emissionclaim.nl.

Voortgang van de rechtszaak tegen Renault inzake emissieclaims

Achtergrondinformatie

Vorige zomer heeft Stichting Emission Claim als eerste een dagvaarding tegen Renault ingediend. In de daaropvolgende periode hebben twee andere initiatieven zich met vergelijkbare vorderingen bij de rechtbank gemeld. Om de procedure te structureren, heeft de rechtbank besloten deze op te delen in drie fases. De eerste twee fases behandelen procedurele onderwerpen, terwijl de laatste fase is gereserveerd voor de inhoudelijke behandeling van de vorderingen. Een gedetailleerd overzicht van de onderwerpen per fase vindt u in de rolbeslissing van de rechtbank van 23 maart 2022.

Ontwikkelingen

Op 8 december 2022 vond de zitting plaats voor de eerste, formele fase. In deze fase zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: de internationale bevoegdheid van de rechtbank om de vorderingen in behandeling te nemen (rechtsmacht), de vraag of het nieuwe actierecht (de WAMCA) of het oude actierecht (de WCA) van toepassing is, en de vraag of de drie betrokken stichtingen over een voldoende concrete achterban beschikken om als representatieve collectieve belangenbehartigers op te treden.

Verdere verloop van de procedure

De uitspraak voor de eerste zitting wordt verwacht op 8 februari 2023, hoewel deze datum kan worden uitgesteld afhankelijk van de agenda van de rechtbank. Na het vonnis zal de tweede formele fase aanvangen. In deze fase wordt onder andere beoordeeld of de eisende partijen voldoen aan de overige ontvankelijkheidsvereisten die aan collectieve belangenbehartigers worden gesteld. Stichting Emission Claim heeft vertrouwen in deze fase en zal u nader informeren zodra het vonnis is gewezen.

Indien u vragen heeft over de verstrekte informatie, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@emissionclaim.nl