Case Initial Text 1

July 29, 2021
Studie onthult menselijke kosten van broeikasgasemissies

‘The mortality cost of carbon’, een onderzoek gepubliceerd door Nature Communications, schat het aantal mensenlevens in dat verloren zal gaan als gevolg van de opwarmende temperatuur van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen. Het onderzoek introduceert een nieuwe meeteenheid, de sterftekosten van stikstof (mortality cost of carbon, MCC), die een inschatting maakt van de ‘verwachte temperatuurgerelateerde overtollige wereldwijde sterfte tussen 2020 en 2100 veroorzaakt door de emissie van iedere aanvullende ton kooldioxide-equivalent in 2020’. De onderzoekers verwachten tussen 2020 en 2100 83 miljoen overtollige doden als gevolg van deze uitstoot. Volgens het rapport leidt dat er tegen het einde van de eeuw toe dat ‘de verwachte 4,6 miljoen extra doden per jaar klimaatverandering op de zesde plaats zou zetten op de in 2017 opgestelde ‘Global Burden of Disease risk factor’ lijst, vóór luchtvervuiling (3,4 miljoen jaarlijkse doden) en net onder obesitas (4,7 miljoen jaarlijkse doden)’. Vuile dieseluitstoten en het gebruik van manipulatie-instrumenten door autofabrikanten dragen bij aan milieschade, en deze schade is een deel van de reden dat wij deze procedures voeren.

STICHTING EMISSION CLAIM’S ONDERZOEK NAAR RENAULT

Uit onderzoek van Stichting Emission Claim is gebleken dat Renault haar voertuigen tussen 2009 en 2019 heeft geprogrameerd om de hoeveelheden uitgestoten stikstof te verminderen op momenten dat deze, onder van overheidswege bepaalde omstandigheden, werden getest op een rollenbank. Onder echte rijomstandigheden, wanneer het emissiecontrolesysteem is uitgeschakeld, stoten de voertuigen illegale en buitensporige hoeveelheden stikstof uit. Het handelen van Renault heeft de waarde van haar dieselvoertuigen en die van haart dochteronderneming Dacia verminderd en de hoge stikstofuitstoten hebben milieuschade toegebracht en de volksgezondheid in de gehele EU geschaad.
Volgens onafhankelijke tests uitgevoerd op de betrokken Renault- en Daciavoertuigen, zijn de emissiecontrolesystemen van de voertuigen alleen volledig functioneel in zeer beperkte omstandigheden, teneinde de emissietest te halen die vereist zijn door EU-brede emissiestandaarden. Net als Volkswagen, Mercedes en andere dieselautofabrikanten, gebruikte Renault verboden manipulatie-instrumenten om emissiecontroletechnologie uit te schakelen buiten de testomgeving van de overheid, met als doel het besparen van geld en het verbeteren van de prestaties van de voertuigen in echte rij-omstandigheden. De diesels van Renault waren daardoor alleen in staat om te voldoen aan EU-brede NOx-standaarden door vals te spelen bij tests die worden voorgeschreven door deze EU-standaarden.
Onafhankelijk onderzoek naar de diesels van Renault in normale rij-omstandigheden, in normale omgevingstemperaturen, toont een stelselmatige niet-naleving van de emissiestandaarden aan. Renault heeft erkend het uitlaatgasrecirculatiesysteem, een belangrijk emissiecontrolesysteem, zodanig te hebben geprogrameerd dat deze wordt uitgeschakeld wanneer de buitentemperatuur 17 graden celsius of lager was, met als gevolg dat grote hoeveelheden NOx het milieu hebben vergiftigd. Door dit handelen, en het gebruik van andere manipulatie-instrumenten door Renalt, stootten de voertuigen tot 16 keer meer dan de toegestane hoeveelheid NOx uit, waardoor Renaultvoertuigen zich tussen de ergste overtreders in het zich nog altijd ontwikkelende dieselschandaal bevinden.
Net als Volkswagen en Mercedes handelde Renault niet alleen. De manipulatie-instrumenten werden mogelijk gemaakt door de Electronics Diesel Control (EDC 17) in de voertuigen die werden geleverd door Robert Bosch GmbH. Zonder de actieve deelname van Bosch in het ontwikkelen, programmeren en calibreren van de EDC 17, had Renalt de grootschalige dieselfraude niet kunnen plegen.

DE ZAAK IN NEDERLAND

Advocatenkantoor Hagens Berman verleent assistentie aan Stichting Emission Claim die namens een schadevergoeding van Renault vordert voor eigenaren en lessees van Reneault- en Daciavoertuigen die in de periode 2009-2019 in Nederland zijn geregistreerd, verkocht of geleaset.  Daarbij wordt gebruik gemaakt van nieuwe wetgeving in Nederland die het voor Nederlandse  consumenten gemakkelijker maakt om dergelijke vorderingen in te stellen. Ook Bosch wordt gedaagd in de rechtszaak, vanwege de essentiële rol die zij en de manipulatie softtware die zij heeft ontwikkeld (de Bosch EDC 17)hebben gespeeld bij het plegen van deze massale dieselfraude waarvan zoveel consumenten en het milieu het slachtoffer zijn geworden.
De strijd voor gerechtigheid voor Renault- en Dacia-eigenaren en lessees is in december 2020 verder kracht bijgezet, doordat het Hof van Justitie van de EU oordeelde dat ‘een produent geen manipulatie-instrument mag installeren dat stelselmatig de prestaties van het emissiecontrolesystem van een voertuig verbetert tijdens goedkeuringsprocedures, teneinde goedkeuring voor dat voertuig te verkrijgen’. Hoewel de zaak geen betrekking had op Renaultvoertuigen, verwierp het hof het argument van de autofabrikanten dat het uitschakelen van emissiecontrolesystemen gerechtvaardigd was teneinde slijtage van de motor te voorkomen.
Kort nadat Stichting Emission Claim haar dagvaarding had betekend aan Renault en Bosch, onthulde Renault dat Franse onderzoekers haar beschuldigen van strafbare misleiding in verband met haar dieselvoertuigen en een borgtocht van EUR 20 miljoen en een bankgarantie van EUR 60 miljoen hebben geëist. Stichting Emission Claim is ervan overtuigd dat deze strafrechtelijke vergoeding slechts het topje van de ijsberg zal zijn, en dat de aansprakelijkheid van Renault jegens eigenaren van Renault- en Daciavoertuigen gigantisch is.
De Franse beschuldigingen komen na een zesjarig onderzoek naar Renault en andere dieselfabrikanten naar aanleiding van het Volkswagen dieselgateschandaal. In oktober 2015 heeft de Franse overheid een onafhankelijke commissie (de ‘koninklijke commissie’) bijeengeroepen. De rapportages van de koninklijke commissie, die in 2016 zijn gepubliceerd, tonen aan dat Renaultdiesels zich onder de ergste overtreders bevonden van alle geteste voertuigen, met uitstoten van NOx die tot 10 maal hoger lagen dan het wettelijk toegestane maximum. In het kader van wederhoor heeft Renault toegegeven dat het uitlaatgasrecirculatiesysteem enkel actief was bij temperaturen tussen de 17 en 35 graden celsius om “de motor te beschermen”. Om het nog erger te maken werd het andere emissiecontrolesysteem, de zogeheten ‘lean NOx trap’ of ‘LNT”, uitgeschakeld op hogere snelheden.
Naar aanleiding van de bevindingen van de koninklijke commissie heeft Renault 15.000 voertuigen van de modellen Captur en Kadjar teruggeroepen met als doel het ‘updaten van de calibratie’ van de auto’s. In aanvulling daarop heeft Renault het op zich genomen om het temperatuurbereik waarbinnen het uitlaatgasrecirculatiesysteem ‘aan’ stond op te rekken naar 10 tot 45 graden celsius in de bestaande Euro 6 diesels. Voor Nederlandse automobilisten is dat onvoldoende, aangezien de gemiddelde Nederlandse temperatuur gedurende 7 maanden per jaar lager ligt dan 10 graden celsius. Ten slotte heeft Renault beloofd de LNT-systemen in Euro 6 diesels ‘vrijwillig’ aan te passen met een software-update.>
Stichting Emissions Claim is deze procedure gestart om voor Nederlandse Renault- en Daciagebruikers een vergoeding te verkrijgen voor de schade die zij hebben geleden als gevolg van de fraude van Renault en haar partner Bosch.

WAT HEEFT RENAULT VERKEERD GEDAAN?

Dieseltechnologieën werden door de fabrikant verkocht met de belofte dat die tot betere prestaties, brandstofefficiëntie en lagere uitstoten zouden leiden.

  • De onderdelen van deze technologie omvat brandstofinkectie op hoge druk om optimale druk en werking te realiseren.
  • Een turbocompressor met variabele bladen voor een krachtigere ontbranding.
  • De injectie van AdBlue vloeibare oplossing in de uitlaat om emissies van stikstofoxide om te zetten in twee afzonderlijke elemtenen, stikstof en zuurstof, wat minder schade toebrengt aan het milieu dan stikstofoxide.

Alle voertuigen met deze technologie werden verkocht met de belofte dat us, als autokoper, zou profiteren van de kracht van een dieselmotor, zonder schade toe te brengen aan het milieu.

Renault heeft deze technologie gebruikt in haar verschillende klassen dieselvoertuigen, van Sprinter busjes tot E-klasse sedans, beweerdelijk zonder enig compromis voor de consument. De technologie werd verkocht als ‘schone’ dieseltechnologie. Er is echter bewijs dat dat niet het geval was. De dieselvoertuigen van Renault waren in werkelijkheid voorzien van een manipulatie-istrument en er waren geen milieuvoordelen aan de technologie, aangezien deze de uitstoot niet afbrak in minder schadelijke elementen voor een schonere lucht.

WAT IS STIKSTOFOXIDE (NOX)

Stikstofoxiden vormen een groep zeer reactieve gassen bestaande uit stikstof en zuurstof dat ontstaat wanneer stikstof in aanraking komt of reageert met zuurstof.
NOx heeft een directe invloed op de volksgezondheid, met name bij het veroorzaken van ademhalingstoornissen die ontstekingen van de luchtwegen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan hoge doses kan leiden tot een verminderde longfunctie, vergroot het risico op luchtwegaandoeningen en verergert allergische reacties. Mensen die leiden aan veelvoorkomende aandoeningen zoals astma en bronchitis zijn extra gevoelig voor deze verontreinigende stof.
Het heeft ook effecten op het milieu, aangezien het gas giftig en bijtend is. Het is één van de oorzaken van zure regen.

Case Timeline

If you have any questions, please email us at [email protected].